• 2022 (!) 50 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2022
 • 2021 252 រូប​​ ក្នុង​ 9 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2021
 • Dourdan avant 3 រូប​​ Dourdan avant
 • 2020 1 រូប​ 136 រូប​​ ក្នុង​ 8 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2020
 • Moto 6 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ Moto
 • 2019 1 រូប​ 82 រូប​​ ក្នុង​ 8 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2019
 • 2018 144 រូប​​ ក្នុង​ 13 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2018
 • 2017 59 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2017
 • 2016 62 រូប​​ ក្នុង​ 6 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2016
 • 2015 1 រូប​ 122 រូប​​ ក្នុង​ 8 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2015
 • 2014 38 រូប​​ ក្នុង​ 8 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2014
 • 2013 36 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2013
 • 2012 51 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2012
 • 2011 70 រូប​​ ក្នុង​ 4 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2011
 • 2010 110 រូប​​ ក្នុង​ 4 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2010
 • 2009 78 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2009
 • 2008 101 រូប​​ ក្នុង​ 4 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2008
 • 2007 206 រូប​​ ក្នុង​ 11 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2007
 • 2006 139 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2006
 • 2005 113 រូប​​ ក្នុង​ 2 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2005
 • 2004 105 រូប​​ ក្នុង​ 3 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2004
 • 2003 87 រូប​​ ក្នុង​ 4 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2003
 • 2002 220 រូប​​ ក្នុង​ 11 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2002
 • 2001 17 រូប​​ ក្នុង​ 1 សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​រង​ 2001
 • Boullay 20 រូប​​ Boullay
 • Cartes de voeux 19 រូប​​ Cartes de voeux