• 2021 252 ಚಿತ್ರಗಳು 9 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2021
 • Dourdan avant 3 ಚಿತ್ರಗಳು Dourdan avant
 • 2020 1 ಚಿತ್ರ 136 ಚಿತ್ರಗಳು 8 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2020
 • Moto 6 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ Moto
 • 2019 1 ಚಿತ್ರ 82 ಚಿತ್ರಗಳು 8 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2019
 • 2018 144 ಚಿತ್ರಗಳು 13 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2018
 • 2017 59 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2017
 • 2016 62 ಚಿತ್ರಗಳು 6 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2016
 • 2015 1 ಚಿತ್ರ 122 ಚಿತ್ರಗಳು 8 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2015
 • 2014 38 ಚಿತ್ರಗಳು 8 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2014
 • 2013 36 ಚಿತ್ರಗಳು 1 ಉಪ-ಸಂಪುಟ ದಲ್ಲಿ 2013
 • 2012 51 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2012
 • 2011 70 ಚಿತ್ರಗಳು 4 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2011
 • 2010 110 ಚಿತ್ರಗಳು 4 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2010
 • 2009 78 ಚಿತ್ರಗಳು 3 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2009
 • 2008 101 ಚಿತ್ರಗಳು 4 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2008
 • 2007 206 ಚಿತ್ರಗಳು 11 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2007
 • 2006 139 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2006
 • 2005 113 ಚಿತ್ರಗಳು 2 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2005
 • 2004 105 ಚಿತ್ರಗಳು 3 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2004
 • 2003 87 ಚಿತ್ರಗಳು 4 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2003
 • 2002 220 ಚಿತ್ರಗಳು 11 ಉಪ-ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2002
 • 2001 17 ಚಿತ್ರಗಳು 1 ಉಪ-ಸಂಪುಟ ದಲ್ಲಿ 2001
 • Boullay 20 ಚಿತ್ರಗಳು Boullay
 • Cartes de voeux 19 ಚಿತ್ರಗಳು Cartes de voeux