• 2022 (!) 50 புகைப்படங்கள் ல் 1 துணை-ஆலப்ம் 2022
 • 2021 252 புகைப்படங்கள் ல் 9 துணை-ஆலப்ம் 2021
 • Dourdan avant 3 புகைப்படங்கள் Dourdan avant
 • 2020 1 புகைப்படம் 136 புகைப்படங்கள் ல் 8 துணை-ஆலப்ம் 2020
 • Moto 6 புகைப்படங்கள் ல் 2 துணை-ஆலப்ம் Moto
 • 2019 1 புகைப்படம் 82 புகைப்படங்கள் ல் 8 துணை-ஆலப்ம் 2019
 • 2018 144 புகைப்படங்கள் ல் 13 துணை-ஆலப்ம் 2018
 • 2017 59 புகைப்படங்கள் ல் 2 துணை-ஆலப்ம் 2017
 • 2016 62 புகைப்படங்கள் ல் 6 துணை-ஆலப்ம் 2016
 • 2015 1 புகைப்படம் 122 புகைப்படங்கள் ல் 8 துணை-ஆலப்ம் 2015
 • 2014 38 புகைப்படங்கள் ல் 8 துணை-ஆலப்ம் 2014
 • 2013 36 புகைப்படங்கள் ல் 1 துணை-ஆலப்ம் 2013
 • 2012 51 புகைப்படங்கள் ல் 2 துணை-ஆலப்ம் 2012
 • 2011 70 புகைப்படங்கள் ல் 4 துணை-ஆலப்ம் 2011
 • 2010 110 புகைப்படங்கள் ல் 4 துணை-ஆலப்ம் 2010
 • 2009 78 புகைப்படங்கள் ல் 3 துணை-ஆலப்ம் 2009
 • 2008 101 புகைப்படங்கள் ல் 4 துணை-ஆலப்ம் 2008
 • 2007 206 புகைப்படங்கள் ல் 11 துணை-ஆலப்ம் 2007
 • 2006 139 புகைப்படங்கள் ல் 2 துணை-ஆலப்ம் 2006
 • 2005 113 புகைப்படங்கள் ல் 2 துணை-ஆலப்ம் 2005
 • 2004 105 புகைப்படங்கள் ல் 3 துணை-ஆலப்ம் 2004
 • 2003 87 புகைப்படங்கள் ல் 4 துணை-ஆலப்ம் 2003
 • 2002 220 புகைப்படங்கள் ல் 11 துணை-ஆலப்ம் 2002
 • 2001 17 புகைப்படங்கள் ல் 1 துணை-ஆலப்ம் 2001
 • Boullay 20 புகைப்படங்கள் Boullay
 • Cartes de voeux 19 புகைப்படங்கள் Cartes de voeux